Podmienky používania web stránok a mobilnej aplikácie

Spoloční prevádzkovatelia týchto webových stránok (Nikeliga.sk) a mobilnej aplikácie (Niké liga) sú:

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV
sídlo: Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava
IČO: 42 168 970
zástupca: Ivan Kozák, prezident
zápis: Register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava, číslo reg. OVVS/10935/2/2009/BC3-TSK
(ďalej len ako „ÚLK“)

a

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
sídlo: Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava
IČO: 00 687 308
zástupca: Ján Kováčik, prezident
zápis: Register združení s potvrdenou činnosťou vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, číslo reg. VVS/1-909/90-91
(ďalej len ako „SFZ“)

Autorské práva k týmto webovým stránkam a mobilnej aplikácii prislúchajú ÚLK a SFZ, pričom Spoloční prevádzkovatelia týchto webových stránok a mobilnej aplikácie sú oprávnení tieto práva vykonávať.

Váš vstup na webové stránky a do mobilnej aplikácie a ich používanie sa riadia týmito podmienkami používania (ďalej len „Podmienky používania“). Server, na ktorom sú webové stránky a mobilná aplikácia umiestnené, môže byť prevádzkovaný mimo územia štátu, z ktorého stránky navštevujete.

Súhlas a zmena podmienok používania 

Vstupom na webové stránky a do mobilnej aplikácie, po zoznámení sa s Podmienkami používania potvrdzujete, že ste si ich prečítali, pochopili ich a bez výhrad ste prijali Podmienky používania v znení všetkých zverejnených zmien, a že s nimi súhlasíte. Spoloční prevádzkovatelia týchto webových stránok a mobilnej aplikácie si Vás dovoľujú upozorniť na skutočnosť, že si vyhradzujú právo tieto podmienky upravovať podľa svojho uváženia a zverejňovať upravené Podmienky používania. Preto Vám spoloční prevádzkovatelia týchto webových stránok a mobilnej aplikácie odporúčajú tieto Podmienky používania pravidelne kontrolovať a zoznamovať sa so všetkými zmenami.

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete tu.

Všetky osobné informácie alebo materiály zaslané na webové stránky a do mobilnej aplikácie podliehajú politike o súkromí a ochrane osobných údajov. Spoloční prevádzkovatelia týchto webových stránok a mobilnej aplikácie vždy usilují o to, aby ich konanie bolo v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Spracúvanie osobných údajov bude vždy prebiehať výhradne s Vaším súhlasom. Vaše údaje bude spracúvať ÚLK a SFZ v postavení prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľa (výrobca webových stránok a aplikácie): eSports.cz, s.r.o, Jeřabinová 836/30, Plzeň 326 00, Česká republika. 

Práva duševného vlastníctva

Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva obsiahnuté vo všetkých textoch, obrázkoch a iných materiáloch na webových stránkach a v mobilnej aplikácii sú majetkom ÚLK, SFZ alebo iného výslovne uvedeného vlastníka. Môžete reprodukovať ukážky či úryvky z webových stránok a mobilnej aplikácie na súkromné (nekomerčné) využitie za predpokladu, že neporušíte autorské práva, či iné práva duševného vlastníctva a/alebo iné vlastnícke práva a za predpokladu, že na týchto reprodukciách bude uvedená nižšie uvedená poznámka o autorských právach. Žiadnu reprodukciu akejkoľvek časti Webových stránok a mobilnej aplikácie nesmiete predávať alebo distribuovať na účely obchodného zisku, ani ich nesmiete upravovať alebo zahrnúť do akéhokoľvek iného diela, publikácie alebo webovej stránky.

Všetok grafický materiál na webovej stránke a v mobilnej aplikácii (okrem log klubov a tímov) je majetkom ULK a SFZ, prípadne ďalších výslovne menovaných majiteľov. Akékoľvek použitie/zneužitie zneužitie týchto materiálov zobrazených na webových stránkach alebo v mobilnej aplikácii je prísne zakázané.

Všetky príspevky alebo materiály neosobného charakteru, ktoré posielate ktoré posielate prostredníctvom formulárov alebo iným spôsobom na webové stránky alebo do mobilnej aplikácie, vrátane akýchkoľvek údajov, otázok, poznámok, návrhov a iných podobných materiálov sa nepovažujú ani nebudú považovať za dôverné ani súkromné. Čokoľvek prenášate alebo posielate, sa stáva vlastníctvom ÚLK a SFZ a môže sa použiť na rôzne účely, vrátane, ale nie výlučne, rozmnožovania, poskytovania informácií, ich prenosu, publikovania, vysielania a preposielania. Používaním webových stránok a mobilnej aplkácie dávate s uvedeným svoj neodvolateľný súhlas. Za žiadne takéto použitie nepatrí finančné ocenenie v prospech osoby alebo strany, ktorá poskytla informácie, nápady, diela, návrhy alebo akékoľvek iné podobné materiály a obsah. Samotným poskytnutím tiež zaručujete, že poskytnuté materiály/obsah vlastníte, že tieto materiály/obsah nie sú urážlivé a že ich použitie zo strany ÚLK a SFZ neporuší práva žiadnej tretej strany. ÚLK a SFZ nie sú zaviazané tieto materiály použiť.

Presnosť a úplnosť informácií

ÚLK a SFZ sa snaží o zverejňovanie presných informácií a straní sa uvádzania zavádzajúcich informácií. Návštevou webových stránok a mobilnej aplikácie však beriete na vedomie, že webové stránky a mobilná aplikácia sú poskytované bez akýchkoľvek záruk. Pokiaľ by sa ukázalo, že napriek snahy ÚLK a SFZ sú zverejnené informácie nepresné či neúplné, súhlasíte s tým, že ÚLK a SFZ nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s užitím takých informácií či so spoľahnutím sa na také informácie, a to v rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom. Berte prosím na vedomie, že akékoľvek spoliehanie sa na informácie/údaje uvedené na webových stránkach a v mobilnej aplikácii ÚLK a SFZ je na Vaše vlastné riziko. Súhlasíte s tím, že ste sami plne zodpovedný za vyhodnotenie týchto informácií.

Webové stránky a mobilná aplikácia môžu obsahovať odkazy, ktorými sa môžete dostať mimo sieť ÚLK a SFZ. ÚLK a SFZ neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah, presnosť nebo funkčnosť týchto webových stránok mimo siete ÚLK a SFZ. Odkazy na napojenie sú poskytnuté v dobrej viere a Vy súhlasíte s tým, že nebudete činiť ÚLK a SFZ zodpovedným za prípadné škody, ktoré by Vám vznikli užitím webových stránok a mobilnej aplikácie (informácií na nich zverejnených).

Kontakt

Tieto webové stránky a mobilná aplikácia sú prevádzkované spoločnosťami ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV a SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. Ak máte dotaz alebo komentár ku webovým stránkam alebo mobilnej aplikácii, kontaktujte nás emailom na: sekretariat@futbalulk.sk alebo podpora@esports.cz. písomne na adrese Únia ligových klubov Tomášikova 30C 821 01 Bratislava.