Vysvetlenie ÚLK k neodloženiu zápasu Podbrezová - Skalica

Vysvetlenie ÚLK k neodloženiu zápasu Podbrezová - Skalica

Na základe šíriacich sa správ, ktoré nevrhajú dobré svetlo na Úniu ligových klubov ako riadiacu organizáciu Niké ligy, ponúka ÚLK nasledujúce vysvetlenie.

Situácia sa týka klubu MFK Skalica. Podľa šíriacich sa informácií zažiadala Skalica o odklad zápasu 7. kola Niké ligy v Podbrezovej (piatok 15.9.2023 o 17:30) pre početnú chorobnosť vo svojom tíme, pričom ÚLK túto žiadosť mala odmietnuť.   

Je pravdou, že Skalica informovala ÚLK o šíriacich sa zdravotných problémoch vo svojom tíme. Nie je však pravdou, že Skalica o tom informovala oficiálnou cestou a nie je pravda, že oficiálnou cestou zažiadala o odklad zápasu. Žiadny oficiálny dokument, ktorý by spĺňal normy Rozpisu súťaže riadenej ÚLK neprišiel. Únia ligových klubov ako riadiaca organizácia najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Niké ligy si váži zdravie hráčov. Pri jednotlivých postupoch však musí vychádzať z Rozpisu súťaže riadenej ÚLK, ktorý odkazuje na Súťažný poriadok futbalu SFZ. Vedenie tímu MFK Skalica nepredložilo Únii ligových klubov žiadny oficiálny dokument, na základe ktorého by mohla ÚLK rozhodnúť o odklade.   

Podľa článku 16, pís. f Rozpisu súťaže:    

„Zo zdravotných dôvodov môže klub požiadať o zmenu termínu stretnutia výhradne v prípadoch, ktoré sú v súlade so znením čl. 36 SP, t. j. v prípadoch, ak príslušný orgán verejného zdravotníctva svojím rozhodnutím nariadi opatrenie na predchádzanie ochoreniam alebo opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia v rámci svojej územnej pôsobnosti, ktoré svojou povahou vylučujú odohratie stretnutia.“   

Kedy môže príslušný úrad verejného zdravotníctva nariadiť opatrenie na predchádzanie ochoreniam upravuje § 12 z. č. 355/2007 Z. z. a kedy môže nariadiť opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia upravuje § 48 ods. 4 z. č. 355/2007 Z. z..   

Článok 36 Súťažného poriadku futbalu SFZ:   

(1)Riadiaci orgán súťaže môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch nariadiť odohrať stretnutie bez súhlasu klubov družstiev aj v inom termíne ako je uvedený v termínovej listine. Riadiaci orgán súťaže nariadi zmenu termínu vždy, ak orgán verejného zdravotníctva nariadi opatrenie na predchádzanie ochoreniam alebo opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia v rámci svojej územnej pôsobnosti,  ktoré svojou povahou vylučujú odohratie stretnutia.   

Na základe uvedených skutočností nemohla Únia ligových klubov rozhodnúť o odklade zápasu. Mohol by vzniknúť precedens, kedy by si každý mohol rozhodovať o odklade zápasu bez doloženia oficiálnych dokumentov či rozhodnutí. ÚLK ešte raz zdôrazňuje, že si cení zdravie hráčov, no v prípade odloženia či neodloženia zápasu musí dodržiavať nastavené pravidlá.